REGULAMIN

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

DORADCA  – Firma  CONSULTING Piotr Chrzanowski,   Rudolf Breitscheid Strasse 5, 17326 Brussow

ZAMAWIAJĄCY  – podmiot , osoba zainteresowany zawarciem Umowy o świadczenie usług  pomocniczych – doradczych,

REGULAMIN  – „Regulamin świadczenia usług pomocniczych – doradczych”

UMOWA – „Umowa o świadczenie usług pomocniczych – doradczych”

CENNIK – „Cennik usług pomocniczych – doradczych”                    

Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

§ 2
UMOWA

 1. UMOWA  pomiędzy DORADCĄ, a ZAMAWIAJĄCYM zostaje zawarta w formie pisemnej, po spełnieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków określonych w Regulaminie, pod rygorem nieważności,
 2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do wypełnienia podstawowej ankiety rejestracyjnej, gdzie wpisane zostaną podstawowe dane personalne, kontaktowe, niezbędne do stałego kontaktu z DORADCĄ, po czym przechodzi do wypełnienia danych w UMOWIE.
 3. Po wypełnieniu UMOWY i zaakceptowaniu warunków REGULAMINU, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do przesłania scanu ( lub  wyraźnego zdjęcia ) podpisanej UMOWY pod adres email : biuro@mywde.pl , a następnie obowiązkowo ZAMAWIAJĄCY musi przesłać oryginał listownie pod adres DORADCY : CONSULTING Piotr Chrzanowski, Rudolf Breitscheid Strasse 5, 17326 Brussow.
 4. W przypadku nie dosłania oryginału umowy, bądź tez nie uiszczenia opłaty DORADCA może odmówić wykonania usług doradczo – pomocniczych.
 5. UMOWA zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania (wypełnienia danych na stronie internetowej )  na okres sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne sześć miesięcy. Wyjątkiem jest uzyskanie jednego miesiąca gratis, na wykonywane usługi pomocniczo – doradcze przez DORADCĘ ( 2 dodatkowe usługi w darmowym miesiącu obsługi ), w wypadku wypełnienia ankiet dodatkowych, będących na stronie www.mywde.pl .  Dotyczy tylko ZAMAWIAJĄCYCH mających zawarte UWOMY Z DORADCĄ. Wypełnianie ankiet dodatkowych nie jest obowiązkowe.
 6. UMOWA zawiera usługi pomocniczo – doradcze ( wymienione w § 3 ), które DORADCA zobowiązuje się wykonać w terminie 5 dni roboczych . W nagłych przypadkach, określonych terminów przez Urzędy lub inne instytucje, albo wynikających z określonych przepisów, DORADCA poinformuje zamawiającego emailem o terminie wykonania usługi. W ciągu jednego miesiąca abonamentowego ZAMAWIAJĄCY, otrzyma dwie usługi pomocniczo – doradcze. Wyjątkiem jest opłacenie jednorazowo  całego okresu usług pomocniczo – doradczych (sześciu miesięcy abonamentowych ) wtedy ZAMAWIAJĄCY w okresie podpisanej umowy może dowolnie w czasie wykorzystać piętnaście usług pomocniczo – doradczych.
 7. W ramach podpisanej UMOWY, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany uiścić opłatę  w kwocie 119,94Euro za okres sześciu miesięcy wykonywania usług pomocniczo na wskazane w umowie konto:( PIOTR CHRZANOWSKI  Rudolf Breitscheid Strasse 5,   17326 Brussow – Postbank    IBAN: DE 98 1001 0010 0757 3511 20     BIC:PBNKDEFF )
 8. DORADCA dopuszcza – wpłaty w ratach w kwocie 19,99 Euro ( za każdy miesiąc wynikający z okresu umowy ) na konto DORADCY. Pierwsza wpłata w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy. Każda kolejna wpłata kwoty 19,99 Euro za następny miesiąc trwania UMOWY musi zostać uiszczona do dnia 10 następnego miesiąca  na wskazane w umowie konto DORADCY (z góry za dany miesiąc kalendarzowy w formie przelewu)
 9. Usługa pomocniczo – doradcza  może zostać wykonana tylko dla ZAMAWIAJĄCEGO mającego podpisaną UMOWĘ  z DORADCĄ i uiszczoną opłatę ( pismo, sprawa dotyczy bezpośrednio zamawiającego ). DORADCA ma prawo odmówić załatwienia usługi nie dotyczącej bezpośrednio osoby ZAMAWIAJĄCEGO.
 10. DORADCA udziela odpowiedzi, przesyła informacje dotyczące usług pomocniczo – doradczych w formie elektronicznej do ZAMAWIAJĄCEGO wykorzystując podanego emaila. W przypadku zlecenia przesłania dokumentacji na adres domowy ZAMAWIAJĄCY poniesie dodatkowe koszta ujęte w § 4 ( cennik ).
 11. DORADCA wykonuje usługi wymienione w  § 3 w ramach abonamentu, jednak może indywidualnie z ZAMAWIAJĄCYM ustalić cenę oraz termin za usługi dodatkowe nie objęte zakresem usług wymienionym w § 3.

§ 3
ZAKRES USŁUG

  1. DORADCA wykonuje na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO następujące usługi pomocniczo – doradcze w ramach UMOWY:

  – udzielamy pomocy w tłumaczeniu na język polski otrzymanej korespondencji w języku niemieckim ( umowy o pracę, umowy najmu, wszelkiego rodzaju pisma )

  – udzielamy pomocy przy sporządzaniu odpowiedzi na otrzymana korespondencję   w języku niemieckim, także wypowiedzenia najmu lokalu,czy też wypowiedzenie stosunku pracy, wypowiedzenie umowy na telefon itp.

  – udzielenie pomocy przy wypełnianiu dokumentów urzędowych , formularzy (Kindergeld, Wohngeld i inne)

  – udzielenie pomocy w Państwa sprawach w Niemczech w tym porady , a także kontakt telefoniczny (pośrednictwo w rozmowach) w Państwa sprawie

  – udzielenie pomocy przy zakładaniu konta bankowego

  – udzielenie pomocy przy ubezpieczeniach zdrowotnych Krankenkasse ( wybór ubezpieczenia zdrowotnego przy rozpoczęciu pracy, zmiana ubezpieczyciela itp.)

  – udzielenie pomocy przy ubezpieczeniach samochodu, domu itp.

  – udzielenie pomocy przy wynajmie mieszkania ( w chwili obecnej tylko wybrane regiony )

  – umawianie terminów do lekarzy,dentystów,urzędów itp.

  – pomoc w tłumaczeniu w trakcie umówionych wizyt ( poprzez rozmowę telefoniczną lub wideo – konferencja) tylko przy wcześniej ustalonym terminie z DORADCĄ.

  UWAGA!!!

  W ramach prowadzonej działalności nie udzielamy pomocy, tłumaczeń przy wykonywaniu zadań domowych Państwa dzieci, czy też tłumaczeń książek, ani filmów!!!

 1. Każde zlecenie usługi musi zostać przesłane drogą elektroniczną na email: biuro@mywde.pl ( z zarejestrowanego w trakcie wypełniania wstępnych danych kontaktowych przez ZAMAWIAJĄCEGO emaila). Każda zmiana emaila musi zostać zgłoszona w formie elektronicznej, bądź też listownie na adres DORADCY.
 2. Po wykonaniu usługi ZAMAWIAJĄCY otrzyma informację zwrotną o wykonaniu zleconej usługi ( zgodnie z zakresem usług ).
 3. Przy jednorazowej wpłacie  119,94 Euro za okres sześciu miesięcy ZAMAWIAJĄCY może skorzystać 15 razy z usług DORADCY bez określania ilości usług w jednym miesiącu.
 4. Przy wpłacie ratalnej 19,99 Euro (6 rat po 19,99 Euro) ZAMAWIAJĄCY może skorzystać dwa razy w ciągu miesiąca z usług DORADCY. Łącznie dwanaście usług w ciągu sześciu miesięcy trwania umowy.
 5. Przez okres miesiąca rozumiemy okres obowiązujący od dnia podpisania UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z DORADCĄ  do dnia poprzedzającego ( podpisanie umowy ) w kolejnym miesiącu. np. miesiąc umowy podpisanej w dniu 31.08.2017 roku mija 30.09.2017roku.
 6. Przez okres sześciu miesięcy rozumiemy okres obowiązujący od dnia podpisania UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z DORADCĄ  do dnia poprzedzającego ( podpisanie umowy ) po okresie sześciu kolejnych miesięcy np. okres sześciu miesięcy podpisanej umowy w dniu 27.07.2017 roku mija 26.01.2018roku.

§ 4
CENNIK USŁUG

 1.       Podpisana  UMOWA pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a DORADCĄ obowiązuje przez okres sześciu miesięcy  ( nie wliczając dodatkowego miesiąca gratis za wypełnienie dodatkowych ankiet ).  Za okres sześciu miesięcy opłata wynosi 119,94 Euro. Może być wniesiona jednorazowo za pomocą przelewu na konto DORADCY,  a także w ratach : sześć rat po 19,99 Euro ( wybór zaznaczamy przy wypełnianiu umowy ) oczywiście na konto DORADCY :

PIOTR CHRZANOWSKI  Rudolf Breitscheid Strasse 5,   17326 Brussow – Postbank    IBAN: DE 98 1001 0010 0757 3511 20          BIC:PBNKDEFF

 1. W przypadku, kiedy ZAMAWIAJĄCY wyrazi chęć przesłania  dokumentacji z wykonanej usługi ( tłumaczenia, pisma do urzędów itp. ) pocztą , na wskazany adres zarejestrowany w trakcie wypełniania wstępnych danych kontaktowych przez ZAMAWIAJĄCEGO , ZAMAWIAJĄCY poniesie dodatkowe koszta związane z wysyłką :   2 Euro – jeden przesłany list. Koszta te zobowiązuje się przelać na wskazane konto DORADCY, w terminie 3 dni od zgłoszenia obowiązkowo na adres email biuro@mywde.pl.
 2. DORADCA może wykonać usługi dodatkowe, spoza listy usług wskazanych w   §3, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności. Jednakże indywidualnie z ZAMAWIAJĄCYM ustala cenę oraz termin wykonania danej usługi.
 3. Po podpisaniu umowy i wybraniu rodzaju płatności na dane ZAMAWIAJĄCEGO , DORADCA wystawi rachunek ( bądź też sześć – jeden miesięcznie ) który zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany w rejestracji adres email ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5
POSTANOWIENA KOŃCOWE

 1. Bez podania przyczyny DORADCA może odstąpić od wykonania usługi dla ZAMAWIAJĄCEGO, jednocześnie DORADCA zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych na jego konto opłat przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu trzech dni od odstąpienia od umowy.
 2. DORADCA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie ( poczta, banki itd.).
 3. DORADCA nie odpowiada za treść udzielonych odpowiedzi związanych z wystosowanymi pismami w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO.
 4. Wszelkie spory zgodnie z prawem  zostaną rozstrzygnięte na drodze sądowej w Sądzie w Prenzlau ze względu na siedzibę  działalności DORADCY.

§ 6
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pana/ni danych osobowych jest CONSULTING Piotr Chrzanowski, Rudolf Breitscheid Strasse 5, 17326 Brussow, e-mail: biuro@mywde.pl.
 2. Dane będą przetwarzane w celu przesłania oferty oraz  procedur związanych z postępowaniem wynikającym z podpisania umowy z CONSULTING Piotr Chrzanowski, Rudolf Breitscheid Strasse 5, 17326 Brussow.
 3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.